Nieuws.

Slaapplaatsen Ganzentelling Fochterloerveen

Op 12  Nov 2018 zijn we(12 pers) er weer op uitgetrokken om de jaarlijkse najaar Ganzenslaapplaatsen telling in het Fochteloerveen te laten plaatsvinden.
s,Morgens om 6.15 uur kwamen we bijeen in het kantoor van Natuurmonumenten in Veenhuizen alwaar de koffie en thee al klaarstond.
Sovon groepshoofd Sjouke Scholten verdeelde de telgebieden, en met goede zin verdwijnt een ieder in de duisternis op een uur voor zonsopkomst op de telplaats aanwezig te zijn.
Douwe en Gerrit gaan weer naar hun vertrouwde plekje aan het Esmeer.
Onderweg hoorden we al van verre dat er zich veel ganzen ophielden in het meer waarvan de waterstand erg laag was.
Later blijkt dat dit één van de weinige plaatsen was waar de vogels zich in water konden beschermen. Veel plassen in het Fveen staan droog.
Het gekwakel was niet van de lucht, en om 8.20 uur vliegen dan ook de eerste Ganzen op, met gelijk daarna de hele meute. Een geweldig spectakel speelde zich in de lucht af. Snel worden de tellingen gedaan en binnen mum van tijd is het muisstil en kan voor ons de terugweg worden aangevangen, met het achter laten van één enkele Grote zilverreiger in het meer .

De totale tellingen van het helegebied zijn als volgt:

Toendra Ganzen                  13860
Kol Ganzen                           5672
Grauwe Gans                           76
Nijlgans                                   15


Bijvangsten:
Zwanen (geen soort )                 7
Kraanvogels                             10
Blauwe Kiekendief                     1
Grote Zilver reiger                    1

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

Wordt ook vriend van Weidevogelsgasteren op Facebook.!!!!!!!

Het laatste nieuws

Het vinden van de nesten gaat gelukkig door. Hieronder altijd weer bijzondere gevallen. Hier een Kievitnest met een steen tussen de eieren

Het laatste nieuws Wulpennest

Op 17 mei 2018 worden we door één van de boeren erop gewezen dat hij die ochtend een Wulpennest gevonden heeft. Groot was onze verbazing maar tevens grote vreugde omdat we al acht jaar probeerden uit te zoeken waar we een kans maakten een nest te vinden. Elk jaar waren er wel een paar Wulpen binnen het gebied  maar vinden was er niet bij.
Boer Hollander wees ons de weg. Een nest op een grasland dat nog maar enkele dagen ervoor gemaaid was.
Weer een geweldig staaltje van samen werking tussen boer en vrijwilligers.

Wolf Welkom (of toch niet)

Wolf Welkom (of toch niet)

Op 16 april vond een door Het nieuwsblad van het Noorden georganiseerd Spoeddebat plaats  met als thema ""De Wolf is welkom""
Het debat vond plaats in de Schaapskooi van de Bolloerveld kudde in Ballo.
De parkeerplaatsen vulden zich als een uur voor aanvang van de discussie.
Het discussie panel bestond uit ; de provincie bij monde van dhr Jumelet. Mevr Ingrit van Huizen LTO. Henk Bleker Hobby boer;  En een vertegenwoordiger van de werkgroep Wolven in Nederland.
Voorafgaand aan de discussie vertelde journalist en collumnist Herman Sanstra zijn dag colum over de Wolf en de zeven geiten en Rood kapje. Wel toepasselijk maar had beter laat op de avond verteld mogen worden dan kun je tenminste als bezoeker weg gaan.
Verder werd er in de discussie niet echt gestreden en kwam de bevolking van de kooi ook niet echt op gang. Een groot deel van de avond vulde zich met de vraag wat is de vergoeding voor de boer die dieren verliest omwille van de Wolf. ook hier liepen de meningen uiteen. Maar het is vlg de schapen houders veel te weinig.
Uit de kooi werd ook gewezen om de schapen in te rasteren. Voor een hobby boer is dat mogelijk maar als je 20 km schapen op de dijk hebt lopen niet zo eenvoudig.
En zo blijven zinnige en onzinnige opmerking de discussie onderweg te houden.
Kortom deze avond zette geen zoden aan de dijk. Wanneer Hoe en waar de Wolf gaat komen ? We zullen het moeten afwachten en er dan mee moeten dealen.
Er zullen in de toekomst echt wel vaker zwervende Wolven door ons Drentseland gaan. Één ding moet wel goed geregeld zijn dat ; als we de Wolf accepteren hier te komen  de schade vergoed moet worden.  En wel zo snel mogelijk zonder ellenlange ambtelijke procedures.

Het laatste nieuws

Raster plaatsen

Op 13 maart zijn vrijwilligers en Landschapsbeheer Drenthe bezig geweest met het plaatsen van een predatoren rooster. In dit deel van het gebied hadden we veel predatie. Uit camera beelden blijkt dat de daders in het gebied van SBB woonden.
En blijken de Dassen te zijn. We hopen met dit raster deze predators te weren.

Eerste Kievit EI 2018

Eindelijk was het dan zover. Het aanhoudende koude voorjaar resulteerde er in dat de weidevogels wel erg laat in ons mooie gebied arriveerden. De akkers waren nog lang bevroren waardoor ook het voedsel aanbod wel erg laag was.
Op 2 april dan toch maar even de stoute schoenen aan getrokken om even rond te kijken .
En jawel de eierproduktie blijkt opgang te zijn gekomen. Niet minder dan 10 Kievitnesten werden er gevonden
De komende dagen zal het weer beter worden en de temperatuur zal stijgen
We hopen dat daarmee ook de voedsel keten wat zal verbeteren.

Resultaten Ganzentelling Fochteloerveen.

Toendraganzen              20658
Kolgans                             3470
Grauwe gans                      658
Nijlgans                               66
Brandgans                            14
Kleine rietgans                      2
Gans spec                          1108
Knobbelzwaan                      2
Wildezwaan                          2
Kleine zwaan                        5
-----------------------------------
                                     25985

Als bij vangsten : Blauwe Kiekendief 1
                            Klapekster               1
                            Aalscholvers            4
            Grote Zilverreigers                  6
Deze telling kan als een topjaar worden aangemerkt.

Het laatste nieuws

In een gesprek met Landschaps Beheer Drenthe bij monde van Jaap van Gorkum hebben we de volgende wensen op tafel gelegd,
Wij wensen een beter maaibeleid in het gebied Eexterveld. Nabij de slenken waar een plasdras gebied is.
Reeds vier jaar terug hebben we  met SBB daar ook een afspraak over gemaakt , echter maar één jaar is deze afspraak door SBB gestand. Wij vinden nog steeds dat het gebiedje kansrijk is. En daarom ook als zodanig moet worden ingericht.

Wij wensen tevens dat het gebied aan het Andersediep aan de Balloo zijde ook een goed maai-beleid krijg. In dit plas-dras gebied komen steeds meer weidevogels. Echter door een steeds hogere vegetatie en slecht maai-beleid dreigt ook hier de populatie het te verliezen van het gevoerde beleid.
Ook wensen wij de gehele monitoring van dat gebied betreffende de weidevogels op ons te nemen.

 S.taat B.os B.eheer en Provincie Drenthe hebben met andere partners afgesproken meer voor de Weidevogels te willen doen. Wel nu wij bieden ze hier een kans om het samen te doen.
Vrijwillige Weidevogel Bescherming Gasteren.

Belangrijk nieuwe Wensen.2017/2018

Het geplaatste stroomraster heeft tot nu 5 mei drie uitgekomen Kievit nesten op geleverd. Zowaar een klein resultaat daar we normaal met grote predatie in dat gebied rekening houden. Kijk hoe stoer de Kievit zit te broeden.

Het laatste nieuws

Vandaag 11 april hebben we in samenwerking met Landschap beheer Drenthe een raster omheining aangebracht om predatie tegen te gaan. Het raster bestaat uit drie of meer stroom draden welke kort bij de grond zijn aangebracht.
Op deze wijze proberen we de predatie door met name Vossen en Dassen tegen te kunnen gaan.
De op de akker aanwezige nesten krijgen hierdoor mogelijk weer een beetje meer kans op uit te komen.

Het laatste nieuws

Eerste Kievit Ei gevonden door Bert Boumeester van de Vrijwillige weidevogel bescherming groep Gasteren datum 13 Maart 2017. tijd 13.25 uur.

Het laatste nieuws

Tijdens het plaatsen van de Vrijwillige Weidevogel Bescherming bordjes op 2 maart zien we dat de Twee eerder waargenomen KRAANVOGELS nog steeds in het gebied zijn.
Volgens de invoeringswaarnemingen van Waarneming.nl zitten ze nu al vier weken in het gebied. Zouden het dan toch blijvertjes zijn.????
Het paartje vermaakt zich prima zo te zien en bestrijken het gehele gebied.
Het zal toch niet gebeuren dat ze gaan nestelen!!!
Later meer . Foto wel beschikbaar gesteld door Pauline.

Kraanvogels Blijvertjes??????

Weer  KRAANVOGELS in ons weidevogel gebied.
Op dinsdag 21 Febr zijn weer Kraanvogels in ons gebied aangetroffen.
Dit keer een paartje. Vorig jaar hebben we eerst één vogel waargenomen, later werden het er zelfs drie. Deze zijn in juni vertrokken.
Nu het een paartje is ,hopen we dat ze hier blijven. Het is een prachtig gezicht deze vogel rond te zien stappen.

Verder zijn op die dag 250 Kieviten waargenomen, en heel veel ganzen.

Weer KRAANVOGELS gesignaleerd.

Op 14 januari 2017 is er weer een slaapplaatsen Ganzen telling geweest .
De zonsopkomst was deze dag wat later zodat we wat later konden verzamelen bij Natuurmonumenten in Veenhuizen. Waar een briefing door Jelle Postma van SOVON plaatsvind
Om 7.15 Uur zijn we vertrokken naar de telplaatsen. Ook dit keer vertrokken collega Douwe Visser en ondergetekende naar het Es meer.
Aldaar aangekomen hoorden we in het donker geen Ganzen geluiden  wat niet erg hoopvol is ,weten we uit ervaring. Bij het schemer worden bleek dat ook het geval te zijn.    Alleen zo'n 350 eenden bevolkten het water.
Na een korte periode toch maar vertrokken naar de naast gelegen plassen nabij de Camping Schuilhoeve. Hier aangekomen troffen we nog  enige honderden Rietganzen maar ook hier niet in die getale die we gewend waren.
Bij terug komst waren ook de andere 8 tellers niet erg hoopvol gestemd.
Het eindresultaat was dan ook niet er best.

Resultaat van de telling totaal:
Toendrarietgans.        3585
Kolgans                     4710
Grauwe gans               515
Brandgans                    50
Nijlgans                       44
Totaal Ganzen            8905    Totaal aantal Jan 2016   26956 Ganzen !!!!!!!!!!!

Kleine Zwaan                 4
Wilde Zwaan               148
Knobbel Zwaan              2

Kraanvogel                    2


Ganzen tellingen Fochterloerveen. 2017

Zitten Kieviten in de nazomer en herfst op gras of op de Akker.
In een gezamenlijk onderzoek door Sovon en Waarneming .nl is aan weidevogel tellers de vraag gesteld dit najaar hier een onderzoek naar te doen en de gegevens te melden.
Tijden de trek verblijven veel Kieviten uit West Rusland en Scandinavie in ons land.
Onze eigen Kieviten blijven bij goed weer lange tijd  hangen of trekken naar zuidwest Europa.
Maar waar zitten ze tijdens hun verblijf hier. De aantallen bouwen in de loop van tijd op met een piek in November wachtend op de vorst. Groepen van ,meer dan 50 Kieviten werden geteld en het verblijfsbiotoop werd vermeld.
In de maanden Augustus tot Oktober werden 186.000 geteld in vooral de lage delen van ons land.
Het aantal Kieviten op grasland daalde in de loop van de tellingen en van 89% naar 61%.
De rest zat op akkerland. De groepen op Grasland waren ook groter dan op de akkers. Misschien een gevolg dat de akkers later vrij komen ivm de mais en aardappel oogst.
Een November telling in 2008 leverde nog 720.000 Kieviten op !!!!!!!!!!!
Opmerkelijk is ook ,dat de gebieden welke voor het nieuwe project in Drenthe ,  ( waarbij gebieden aangemerkt zijn als kansrijk voor de weidevogels, en een investering budget van 220.000 € van de prov krijgen ) geen enkele telling is gemeld.
Voor het gebied Oost en zuid Drenthe is er één melding uit Dalen van 80 Kieviten. Zijn het dan toch kansarme gebieden.??
Ook in Friesland is het aantal Kieviten dat er bivakkeert afgenomen. In vergelijk met 1996 is het gehalveerd.!
Veel Kieviten blijven in Denemarken hangen reden kan zijn de afgenomen jachtdruk.
Bron: Nature Today. Sovon Waarneming . N.l  Eigenbron.

Kieviten in de Nazomer.

Vos op de Korrel in Vijf gebieden in Drenthe.
Zo kopt het DVHN op 6 Dec 2016.
Volgens de krant is er een overeenkomst gesloten tussen de Provincie Drenthe en een aantal natuurorganisatie,s om in vijf gebieden de Vos te bestrijden als grote boosdoener van de predatie van Weidevogels.
Deze predator komt natuurlijk in geheel Drenthe voor en zal "zo slim als een Vos" deze gebieden verlaten ,en de concentratie in andere gebieden vergroten.
De vrijwilligers in de rest van Drenthe welke elk jaar met hart en ziel hun gebied, samen met de boeren ,proberen de Weidevogel populatie in stand te houden, worden hierbij te kijk gezet.
De in het vroege voorjaar van 2016 opgestelde "Brandbrief" maakte gewag van predatie bestrijding in heel Drenthe maar blijkt uiteindelijk een lokaal verhaal te worden. Voor het project zal 220.000€ beschikbaar komen waarvan 45.000 € voor het IVN om voorlichtingsmateriaal te verstrekken aan groepen 3-8 van basis scholen.
Voor deze kinderen is een weidevogel echt niet "Cole". Beter was om op de Terra collega's deze informatie te verstrekken. Ook een post voor het verwerven van vrijwilligers voor het Hunze gebied van 5000€ is opzienbarend.

Het laatste nieuws

Op 19 dec hebben we weer de najaarstelling van Ganzen op de slaapplaatsen in het Fochterloerveen gehouden.
De vrijwillige tellers verzamelden zich om 6.15 uur bij het kantoor van Natuurmonumenten in Veenhuizen waar na een korte briefing van Jelle Postma van SOVON we vertrokken naar de diverse plaatsen.
Tijdens de tocht met collega teller Douwe naar het Esmeer, hadden we al een vreemd gevoel, over wat ons te wachten stond, we hoorden nl niks. Terwijl in voorgaande jaren halverwege de tocht al een luid gekwaak hoorbaar was.
Tijdens zonsopkomst kwamen we met het tellen dan ook niet verder dan 6 Nijlganzen en 3 Wilde Zwanen.
Het totaal van alle tellers in het Fochteloerveen kwam deze ochtend dan ook niet verder dan:
5500 Toendraganzen
10 000 Kolganzen.
6 Nijlganzen
3 Wilde Zwanen.
Totaal 15 509.
In Januari 2016 telden we nog bijna 27 000 totaal.

Oorzaak en reden???????

Ganzentelling Fochterloerveen.najaar 2016.


 Jaar  aantal legsels  aantal eieren.   eieren uit .           legsels uit%

2010             19                67                  50                        68%
2011             34               101                  68                       52%
2012             33               115                  63                       58%
2013             49               177                 137                       68%
2014             73               253                 178                       70%
2015             50               165                 125                       62%
2016             32               101                  78                        60%       

Predatie project met PHB spray.
Aantal nesten behandeld met spray 20 stuks.
Nesten uit        12 x
Nesten niet uit   8 x
Reden niet uit, Predatie 2 x  Werkzaamheden 2x  Predatie Vos 4x.

Niet behandelde nesten in het gebied. 12 stuks
Nesten uit        7x
Nesten niet uit 5x
Reden niet uit. Predatie 3x Werkzaamheden 1x Predatie Vos 2x.

Het predatie verschil is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het effect van de spray is niet nog niet erg meetbaar met deze gegevens. De proef zal dan ook volgend jaar worden voort gezet.

Cijfers van 2016.

Er heeft zich weer een drama voltrokken in de Weidevogel gebieden 2016.
Op de bijeenkomsten van cóordinatoren van de Drentse Weidevogels beschermingsgroepen in oktober blijkt dat de meeste groepen weer minder legsels gevonden hebben.
 Als algemeen probleem werd genoemd het koude voorjaar , en het steeds slechter worden de  biotoop voor de de Weidevogels.

Meer predatie,minder voedsel,minder rust in de gebieden, maar vooral ook minder vogels komen terug in het voorjaar. De provincie en andere instantie's werpen zich nu pas op als reders van de weidevogels. Maar wij denken dat het al 2 voor 12 is. De gelden welke nu nog beschikbaar komen, zijn weer bedoeld voor nog eens weer en onderzoek, en voorlichting aan schoolgaande kinderen in de groepen 3-8. ( IVN €45.000!!! ) Uit eigen onderzoek en ervaring hebben juist die kinderen geen of weinig belang bij het beschermen van de weidevogels. Onze mening is dat beter zou zijn deze gelden te besteden om
Terra studenten te interesseren. Deze kunnen dan de uren  en punten als sociale stages aanmerken, en zijn in een leeftijd waarop interesse gekweekt kan worden.


Het laatste nieuws

Het nieuwe jaarverslag 2016 is gereed .
Heeft U interesse , laat het me weten stuur een mail naar,
        
ghstruik@home.nl

Het laatste nieuws

In het kader van een onderzoek betreffende predatie , en de stand van de weidevogels in het algemeen in Drenthe, heeft Landschapsbeheer Drenthe op verzoek van het provinciaal bestuur Drenthe ,een onderzoek ingesteld naar ,  gebieden in Drenthe die "gunstig"of "kansrijk "zijn voor de Weide/Akkervogels.
Uit de resultaten van voorgaande jaren blijk de uitkomst van een rekenmodel dat ook ons gebied tot deze kansrijke gebieden kan worden gerekend.
Op de einde jaarvergadering van coordinatoren 12 okt 2016 in Assen zal één en ander verder bekent worden gemaakt.
Dat verdient een pluim voor allen die hieraan hebben meegewerkt.

Het laatste nieuws

Boer Harm v Rhee heeft het nest van de Scholekster met zorg weten te sparen tijden het aanaarden van de aardappelen. Alle lof hiervoor.

Het laatste nieuws

SCHOLEKSTER nest. Gevonden als nest met 1 Ei , nu al vier eieren. Toch weer een goed bericht uit het veld.

Het laatste nieuws

Nadat enige tijd geleden de eerste Kraanvogels in het gebied waren gezien, heb ik vandaag een Lepelaar waargenomen in het Drentsche Aa gebied.
Foto even zomen.

Het laatste nieuws

Deze Scholekster moet zwaar in de strijd om de drie eieren waar ze op zit te broeden te verdedigen.
Midden in een plasdras stukje akker heeft ze haar nest gemaakt . Ook de Grote Mantelmeeuwen verblijven daar graag.
Deze bedreiging is wel erg groot. Echter het Scholekster paartje heeft het gered , de eieren liggen er nog steeds. De eerste week in Mei moeten ze "üit"zijn.
We houden het in de gaten.

Nu ook een Lepelaar!!

Nog nooit gevonden! Een nest op een Maisakker van vermoedelijk een Eend.
Helaas waren twee van de vier eieren beschadigd door predatie. Vinder van dit mooie nest Bert.

Broedende Scholekster onder vuur!!!!!!

Vandaag 14 April 2016 heeft Gerrit het eerste Scholekster Ei van het broedseizoen 2016 gevonden.
Hopelijk volgen er meer, ook al zullen de aantallen weer matig zijn dit jaar.

Het laatste nieuws

Enige tijd geleden hebben we binnen ons weidevogelgebied een Kraanvogel waargenomen.
Echter zins een week zijn het nu twee en we hebben het idee dat ze het best met elkaar kunnen vinden. We hopen dan ook dat het paartje tot broeden zal komen al zal dat van veel zaken afhangen. Rust,Goed biotoop, Predatoren. enz.
Voorlopig is daar weinig van te zeggen. Het is een erg schuwe vogel hoe minder ruchtbaarheid aan deze zaak hoe beter het is. Toch willen we deze melding niet onthouden. We krijgen nu al belletjes van< Weten jullie wel enz>>> Ja natuurlijk wisten wij het wel. Onze groep kent het gebied op haar duim.


Het laatste nieuws

Na weer een aantal koude dagen met vooral veel wind , ben ik toch nog maar weer even gaan kijken hoe de Weidevogels dit ondergaan. Bij aankomst was er bijna geen beweging in het veld te bespeuren.
Alle vogel hielden zich schuil tegen de koude wind.
Toch ergens op loop afstand een Kievit waargenomen met nest indicatie gedrag.
Na enig zoeken vond ik dan eindelijk het eerste nestje van de groep van het broedseizoen 2016.
Zo te zien zijn er echt!! veel minder Weidevogels dan voorheen.
Hopen dat het met het stijgen van de temperatuur toch nog wat beter gaat worden. De beschermende maatregelen zijn genomen en het nest maakt deel uit van het predatie onderzoek 2016 samen met  Landschapbeheer Drenthe.

Het laatste nieuws

Op Zaterdag 19 Maart was het dan eindelijk zo ver dat het eerste Kievit Ei in Drenthe gevonden is.
Weidevogelbeschermer Bert Heidema van de Groep Stroomdal vond het nestje, met 1 Ei ,in een gebied nabij Coevorden.
Het eerste Kievit Ei in Nederland was reeds op 9 Maart in St Oederode in  Brabant gevonden.
De Provincie Drenthe en Groningen waren de laatste prov dit jaar.
Gezien de aanhoudende vorst in Maart vanzelfsprekend.

Het laatste nieuws

Tijdens het plaatsen van de gebiedsbordjes zagen we de eerst Kieviten nabij de Torenweg.Op de foto niet erg duidelijk te zien, maar ze zitten er wel.!

Het laatste nieuws

Op 2 febr zijn op de coordinatoren vergadering in Beilen aan de Drentse Weidevogel bescherming groepen de spuitbussen overhandigd als start van de strijd tegen de predatie van weidevogelnesten door met name Vossen en Marterachtigen.(Hermelijn,Marter, Bunzing)
Na weken van voorbereiding is met medewerking van Landschap Beheer Drenthe , en op advies van Jos Hooymeyer van Sovon een zo duidelijke registratie lijst gemaakt, waarmee een ieder moet kunnen werken.
Uit deze gegeven zullen we na het broedseizoen de nodige gegevens kunnen trekken of de proef geslaagd is.
Hopelijk hebben we dan mede door toedoen van onze groep, een groot probleem kunnen tackelen.


De eerste Kieviten

Het provinciaal bestuur van Fryslan heeft een wijs besluit genomen door ook voor het broedseizoen het Kievit eieren rapen te verbieden.
De provincie en de Bfvw( bond van friese vogelwachters) hebben niet aan kunnen tonen dat de populatie Kieviten in Friesland geen schade oploopt door het rapen.
Wel toont de provincie aan door onderzoek van Sovon ,dat de populatie elk jaar achteruit gaat.
In een reactie op de deze maatregel heeft de BFVW een spoedvergadering gehouden op 27 jan 2016 waarin ze melden, het niet eens te zijn met de beslissing van de provincie, maar zich nu willen richten op het broedseizoen 2017 , om ondertussen over te gaan van nazorg op voorzorg, en tevens te onderzoeken wat het effect van rapen heeft op de populatie Kieviten.
De provincie heeft echter bij monde van gedeputeerde Kramer laten weten een voorstander te zijn van een driejarig onderzoek.
Zo we allen weten is er geen enkele reden aan te nemen dat de populatie Kieviten over drie jaar in een stijgende lijn zal komen.
De consequentie zal zijn dat het dan eindelijk echt gebeurt is met het "roven"van de eieren van deze prachtige vogels.

Start strijd tegen predatie.

Op 9 jan 2016 heeft onder leiding van SOVON de tweede Slaapplaatsen wintertelling van Ganzen op de slaapplaatsen in het Fochterloerveen  plaatsgevonden.
In december hebben we 8500 Ganzen kunnen tellen.
Om 6.30 verzamelen zich 10 vrijwilligers bij Natuurmonumenten in Veenhuizen om
in het donker de telpositie's in te nemen.
Het tijdstip van opvliegen van de ganzen licht altijd rond zon's opkomst deze dag om 8.45 uur.
Rond de klok van 8.15 werden Ganzen al wat onrustig en niet veel later gingen ze op de wieken.
Een record aantal Ganzen kozen het luchtruim om koers te zetten naar de fourangeer velden in de provincie.
De aantallen overtreffen dit keer alles. Nooit hebben we zoveel kunnen tellen.

Toendraganzen              +/- 16250
Kolganzen                           10260
Grauwe Ganzen                    436
Nijlganzen                             13
Kleine Zwaan                         15
Wilde Zwaan                          32
                                     ...........
Totaal                              26956
Daarnaast ook nog Aalscholvers     24
Wilde Eenden                            400
Een prachtig resultaat.

Geen eieren rapen in Friesland.

Één van de gezenderde Grutto's met de gegeven naam "Vorsaber" is alweer in Engeland gezien.
Op 9 Jan 2016 zond de zender om 18.43 uur GPS gegevens uit waaruit blijkt dat deze Grutto zich op houd in het natuurgebied van de Blackwater river ten NO van London.
Nabij het plaatsje Maldon in Essex.
Die dag verplaatste hij/zij zich 48 km in het National Nature Reserve.
Toch een aanwijzing dat de Grutto's dit jaar vroeger terug zijn?????
Nog even de komende koude periode afwachten denk  ik.

Het laatste nieuws

Najaarstelling.
Al jaren is het Fochteloerveen een bekende slaapplaats voor Ganzen. Op Zaterdag 21 nov hebben we  onder leiding  van het Sovon  de jaarlijkse najaarstelling weer verricht.
s'morgens om 06.15 uur verzamelen bij het onderkomen van Natuurmonumenten in Veenhuizen waar Martin Snip de koffie al gereed had.
Hierna verdelen van de groepen en vertrekken naar de plaatsen voordat het licht zou worden.
Het gehele Fochteloerveen zal weer worden bestreken van Esmeer tot Brunstingerplas en alles daar tussen.
Om 7.00 uur aldaar aangekomen is het wachten op zonsopkomst , het tijdstip waarop de Ganzen doorgaan vertrekken om te fourangeren.
Echter door de rustige weersomstandigheden, weinig wind vertrokken de eersten al om 7.30 uur.
In groepen vertrokken ze tot de klok van 8.00 uur toen alles weg was.
De ervaring leert dat vaker alles in één keer weg vliegt .

Terug bij het vertrekpunt , en uitwisselen van de gegevens blijkt dat er weer een behoorlijk aantal slapers zijn geweest.


Totaal zo'n 8500 ganzen waaronder Toendraganzen,  Kolganzen, Grauweganzen. Nijlganzen, en Brandganzen.

Grutto's alweer dichtbij.

Bijna alle in Drenthe actieve Weidevogel beschermingsgroepen hebben zich nu al aangemeld voor dit onderzoek in 2016.
Het doel van dit onderzoek is, de predatie door met name Vossen en Marterachtigen tegen te gaan.
Hiervoor zal door Landschap Beheer , in samenwerking met de Groep Gasteren een geurmiddel worden verstrekt welke de genoemde predatoren moet verjagen uit de omgeving van het nest.
Groepen welke nog mee willen doen kunnen zich melden bij LB Drenthe.

Slaapplaatsen telling Fochteloerveen.

Vanavond 19 Okt zullen we op de coordinatoren vergadering in Drenthe , na een lange voorbereiding, bekent maken welk middel wij gebruikt hebben om predatie door Vossen en Marterachtigen tegen te gaan.
Vooral deze predatoren hebben dit jaar groots huis gehouden. Vele nesten zijn door deze rovers leeg geplunderd .
Enkele cijfers. Landelijk Predatie 2013--- 12,7%
                                               2014--  11,4%
                                               2015--  20,2%    Drenthe 24 %
In aantal nesten uitgedrukt in 2015--       4635 stuks Kievit
                                                           956    ,,   Grutto

We zijn op zoek gegaan wat hier tegen te doen is. De uitkomst is het middel
PBH.    HERTSHOORN olie spray.
Hertshoorn olie is gemaakt van klauwen.hoeven,en hoorns, en geeft een dusdanige geur af die de predatoren afschrikt.
We hebben dit middel gebruikt bij de laatste 15 nesten van het broedseizoen en al deze nesten zijn"Uit"gekomen, terwijl we voordien een predatie percentage hadden van 70%.
Volgend seizoen gaan we samen met meerdere groepen in Drenthe een grotere test uitvoeren.

Predatie onderzoek Drenthe.

Vanmorgen 8 okt hebben we onder leiding van LB Drenthe de rasterpalen tbv het Grauwe Klauwier project verplaatst.
De oude locatie grenst direct aan het weidevogelgebied ,en derhalve niet gewenst.
Na lang overleg is het dan eindelijk zo ver gekomen dat we in samenwerking met LB Drenthe de rasterpalen en de beplanting hebben verplaatst.
Dankzij de vrijwilligers werden de palen en beplanting vakkundig verplaatst.
En zag het er weer keurig uit. Dank hiervoor.

Groot nieuws

Predatie en steeds groter wordend probleem, deels op te lossen????!!!
Mogelijk is het onze groep gelukt een middel te vinden tegen de predatie van Nesten door Vossen en Marterachtigen.
Het laatste broedseizoen is een proef gedaan met een afschrik spray tegen Vossen en Marterachtigen.
De laatste 15 nesten van het broedseizoen 2015 zijn door de groep Gasteren met deze spray "behandeld"en zowaar intact gebleven en uitgekomen.
Het volgende broedseizoen 2016 zullen we in samenwerking met meerdere groepen in Drenthe een proef doen om een nog beter beeld te krijgen van de nu verkregen  gegevens.
Eind 2016 kunnen we dan de balans opmaken.
We roepen dan ook de groepen op ,om samen met ons en LB Drenthe deze proef verder uit te werken.
Op de najaarsvergadering 2015 voor coordinatoren zullen we e.e.a verder bespreken.


Rasterpalen project.

Jaar      Aantal nesten      Aantal eieren   Eieren "uit"
2010       19                        67                50
2011       34                        101               68
2012       33                        115               63
2013       49                        177               137
2014       73                        253               178
2015       50                        165               125.

Weidevogel bescherming groep Gasteren.
Percentage nesten uit.
2010                68%
2011                52%
2012                36%
2013                68%
2014                70%
2015                62%
Duidelijk zichtbaar dat er in 2015 minder vogels in het gebied zijn geweest. Ook het niet meer bestrijden van schadelijk wild heeft invloed gehad op het aantal gevonden nesten.

Hot nieuws !!!!!!!!

In augustus verzamelen de Ooivaars zich alweer voor de grote trek naar het zuiden.
Hier een aantal in de buurt van Bleckedé aan de Elbe in Duitsland

Resultaat Weidevogel bescherming 2015..

Kraanvogels.
Op diverse plaatsen in Duitsland hebben we langs de rivier Elbe  Kraanvogels gespot.
Deze prachtige schuwe vogel komt daar nog veelvuldig voor. Het geluid dat ze maken is s'morgens vroeg tot  ver in de omtrek te horen.

Het laatste nieuws

Tijden een korte vakantie in het noorden van Limburg heb ik een afspraak met Jan Michels van de Weidevogel bescherming uit Ysselsteyn bij Venray.
Op een donderdag melde ik mij op de afgesproken plaats.
Jan en collega Piet verraste mij doordat ze de werkzaamheden altijd uit voerden in hun speciaal uitgeruste automobiel waarmee ze over de zandpaden rijden en zo de Weidevogels dicht kunnen naderen.
Het Werkgebied is vergelijkbaar met ons gebied in Gasteren met een vergelijkende vogelpopulatie. Voornamelijk Kieviten, Wulpen en een paar Grutto's.


Het laatste nieuws

Op 21 Mei 2015 is het eerste nestje van een Graspieper gevonden .
Dit mede dank zij de opgedane kennis tijdens de excursieavond in Annen .(zie elders op de site)
Graspiepers komen even als de Veldleeuwerik veelvuldig voor in ons weidevogel gebied.

Vakantie werk

Het grootste gedeelte van de in het voorjaar opgehangen nestkasten van de kinderen uit Anderen zijn bewoond.
Hier een foto van een broedende Pimpelmees.

Het eerste Graspieper nest 2015

Het eerste Scholeksternest van 2015 op de Noorder Es van Anderen.

Nestkasten Anderen

Tijdens de Tweede inspectie van het Eexterveld gebiedje vonden we een mooi nestje van de Veldleeuwerik.
We wisten dat er nesten konden zitten maar dat ze al zover in de leg waren hadden we niet verwacht. Niet minder dan vijf eieren lagen er in, en dat beduid dat de broed ingezet is.
Een mooi resultaat, vooral voor ons nieuwe groepslid Bert.

Scholekster Eieren

Op 26 Maart 2015 hebben we de eerste nesten van Kieviten gevonden.
Eerst vonden we een net met drie eieren en even later een nest met vier.
Al met al toch twee weken later dan vorig jaar.
Reden kan zijn dat het toch nog lange tijd heeft gevroren.
Op de door ons beheerde gronden is het over het algemeen lang koud door de hogere ligging.
Ook zijn er veel predatoren als Kraaien, Vossen en Roofvogels binnen het gebied.
Zo vinden we regelmatig resten van Kieviten.


Eerste Veldleeuwerik nest 2015

Op 23 febr zijn we gestart met het nestkastjes project voor de basisschool gaande kinderen in Anderen.
In de loods van Van Boeijen was een mooi ruime tafel voor ons ingericht.
De kinderen en de leiding genoten van de zelf in elkaar geschroefde nestkastjes, die beschikbaar gesteld zijn door Landschap Beheer Drenthe.
Ook het schilderen vereiste opperste concentratie zo de foto laat zien.
Woensdag 25 febr gaan we de nestkasten ophangen.

eerste Kievitnest 2015

Wel wat later dan voorgaande jaren zijn de eerste grote groepen Kieviten zijn weer binnen het gebied van de weidevogel bescherming Gasteren 2015 gesignaleerd.
De groepen van 2 á 300 stuks verblijven momenteel op die akkers waar veel water aanwezig is. Door de straffe wind blijkt verder trekken geen optie en kost veel energie. Hopelijk kunnen ze voldoende voedsel vinden om aan te sterken.
Over het algemeen zagen ze er goed uit. Deze groepen trekken veelal door naar Noord Duitsland of Denemarken .

Het laatste nieuws

Ook dit jaar gaan we weer een nestkasten project uitvoeren.
Dit jaar in samenwerking met de jeugdcommissie  van dorpsbelangen Anderen.
Alle lagere schoolgaande kinderen uit het dorp Anderen zijn hiervoor welkom.
De eerste middag zal gehouden worden op 23 februari. Eerst gaan we de nestkastjes samen in elkaar schroeven en schilderen.
Deze zijn beschikbaar gesteld door Landschap Beheer Drenthe.
Op de tweede middag is op 25 februari gaan we de nestkasten ophangen.
Later in het broedseizoen gaan we kijken of de nestkastje ook bewoond zijn.

Eerste Kieviten 2015.

Nieuwe Vrijwilligers.
Na een studie van twee avonden in Smilde heten wij Joop,Wim,Nick,Roel,en Bert van harte welkom als nieuwe vrijwilligers van onze groep.
We hopen op een vruchtbare samenwerking.

Het laatste nieuws

Eindelijk is het dan gelukt !!!!!!!
Na jaren strijd is vandaag 16 jan 2015 een raapverbod van Kievit eieren
afgekondigd.
Natuurbeheerders, Beschermers,Zelfs burgemeesters,Faunabescherming ned, en vele anderen hebben na jaren strijd deze zo het zich laat aanzien gewonnen.
Later meer over deze heugelijke dag.

Vervolg  Tekst Raad van State uitspraak. 14 jan 2015
V. Verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond.
IV .Vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Fryslan nov 2013
VI .bepaald dat tegen te nemen nieuwe besluit slechts bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld.
VII .veroordeeld het college van gedeputeerden van Fryslan tot betaling aan de proceskosten aan Faunabescherming een berdrag van €2047,68 te betalen.
VIII .gelast het college van provinciale staten van Frylan te betalen aan Faunabeheer €811,00 zijn de griffie kosten. behandeling hoger beroep.

Al goed eind goed ?? Nee ,maar wel voorlopig vast één jaar en indien men project cijfers in een aangetekend beroep zal overleggen zal de uitkomst niet voor 31 maart 2016 bekent zijn. Dan is ook dat seizoen voorbij.

Het laatste nieuws

Vrijwilligers cursus 2015.
Ook volgend jaar zal er weer een vrijblijvende cursus gegeven worden voor nieuwe vrijwilligers.
Heeft U per week een halve dag beschikbaar om ook dit mooie werk te doen? Meld U dan ook aan als vrijwillige weide/akkervogel beschermer.
De cursussen vinden plaat in Jan 2015 mogelijk in Smilde.
Stuur een mailtje
te sturen naar.

ghstruik@home.nl     of

lbdrenthe.nl  tav Jaap van Gorcum.

Raap Verbod!!!!

Al om 6 uur verzamelen we bij de werkschuur van Natuurmonumenten in Veenhuizen voor de jaarlijkse slaapplaatsen tellingen in het Fochteloerveen.
Onder leiding van Jelle Postma van Sovon worden de groepen weer ingedeeld en vertrekken we naar de posten.
Reeds ver voor zonsopkomst is er onrust onder de vogels en vliegen zowaar enige groepen luid gakkend een paar rondjes om toch weer terug te keren.
Echter bij echte zonsopkomst vliegen grote groepen wel weg en is het na een paar minuten weer stil, erg stil.

De waarnemingen waren echter gedaan en met mooie bijvangsten weer erg geslaagd.

Toendragans  9200 stuks
Kolgans          5840
Grauwegans     315
Brandgans          2
Rotgans            20
Nijlgans            19
Wilde zwaan       5
Kiekendief         3
Kraanvogels       5
Klapekster         1
Totaal           15410

Het laatste nieuws

10-11-2014
Wanneer het ministerie gunstig beslist , zal ons groepslid  Bert Wassink burgemeester worden op het mooie Terschelling.
Als Voorzitter van het Landschap Beheer Drenthe heeft Bert bij ons in het veld praktijk ervaring opgedaan, en daar genoot hij van. Wij hopen dat hij deze ervaring verder kan gebruiken op Terschelling en wensen hem daar bij veel succes.
Weidevogel beschermingsgroep Gasteren.

Ganzen Tellingen Fochterloerveen.

De eindresultaten van het broedseizoen 2014 zijn inmiddels bekend gemaakt in het jaarverslag. Hiervan zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar.
Enkele cijfers:
2013 aantal nesten 49 Aantal eieren 177
2014  ,,        ,,       73      ,,       ,,    253

Percentage eieren uit 
2013      totaal       68%
2014      totaal       70%

Predatie
2013                     25%
2014                     18%
Laat uw E.mail adres achter en we sturen U een compleet jaarverslag toe.
Note:
Op de laatst gehouden coordinatoren vergadering blijk uit voorlopige cijfers dat voor het grootste gedeelte van de prov Drenthe het een gunstig broedseizoen geweest is. De juiste cijfers zullen in Mrt 2015 bekent zijn.

Bert Wassink naar Terschelling

19 mei.
Tijdens veldwerk ontdekten we sporen van mogelijk?? een Wolf in ons gebied.
Er zijn vragen gesteld aan diverse deskundigen om het te bevestigen of te ontkennen.
We wachten hun mening af.
Ter vergelijk er ligt een twee € munt bij de afdruk.

Resultaat broedseizoen 2014

Op 15 Mei konden we ook weer een jonge Haas waarnemen.
Jonge Hazen drukken zich bij onheil in dekking en kunnen zodoende vrij dicht worden benaderd. Om deze tijd ( mei maand) komt dit vaker voor.
Toch zijn ze erg kwetsbaar predatoren zoals Buizerts zien ze niet over het hoofd mede door de opvallende lichte kleur tegen een donkere kleur van een akker zoals hier.

Het laatste nieuws

Op 15 Mei hoorden we aan de waarschuwende geluiden van een broedpaar dat er ergens in de omgeving jonge Kieviten zouden zitten.
Door goed te luisteren hoorden we even later een jong
en konden we lokaliseren waar deze zat.

Het laatste nieuws

Op 5 mei heeft boer Albert-Jan tijdens het grasmaaien een Gruttonest gevonden.
Net op tijd werd de maaimachine stop gezet om het nest te redden.
Een mooie strook gras voor de toekomstige jonge vogels bleef staan. Zins twee jaar hadden we geen nest van de Grutto binnen ons gebied gevonden. We zijn er dan ook erg blij mee.

Het laatste nieuws

5-5-2014 Op een zeer moeilijk te vinden plaats toch een nestje van de Witte Kwikstaart.(clik op de foto voor vergroting)

Het laatste nieuws

Tijdens mijn bezoek aan de Vrijwillige Weidevogel Beschermingsgroep Groesbeek, heb ik een middag mee mogen lopen in het veld om kennis te nemen van de problemen zo die er zijn mbt de weidevogels in het gebied rond Groesbeek.
Een heel bijzonder aspect is wel dat de gronden welke in aanmerking komen voor deze bescherming juist die gronden zijn waar de gevechten zich afspeelden ter bevrijding van Nederland en met name de herovering van de bruggen bij Nijmegen.
Juist op deze gronden ontstaat elk jaar weer nieuw leven voor Weidevogels.
Met name de Kievit doet het hier redelijk. Op onze verkenning door het gebied hebben we zelfs 4 jonge dieren mogen ringen. Tevens hebben we nieuwe nesten  gevonden.
Dit alles onder de bezielende leiding van Henk Klaassen "de" vogelaar van Groesbeek.
Henk heeft een ruimte thuis waarin hij vele facetten van het "vogelen"uitoefent.
Ook het voorzien van "loggers"(zenders) op vogels heeft Henk in z,n pakket van
bekwaamheid. Kortom een zeer interessante en leerzame middag  .


Het laatste nieuws

Jonge Kieviten worden door de groep Groesbeek gemeten, gewogen. snavellengte voetlengte, enz.
Ééndags kuikens hadden het gewicht van 16 gram. Wat aangeeft hoe kwetsbaar ze zijn voor alle invloeden van buiten.

Het laatste nieuws

Hier doen we het voor. Prachtig resultaat van goede zorg.

Het laatste nieuws

Hier doen we het voor. Prachtig resultaat van goede zorg.

Het laatste nieuws

Heeft U ook wat met deze prachtige Weidevogel Meld U aan als vrijwilliger bij U in de buurt!!!!!!

Het laatste nieuws

Door goed overleg en samen werking met de boeren is zelf dit geen bedreiging voor de Weidevogel Nesten.

Het laatste nieuws

De enorme kalkmest machine,

Het laatste nieuws

7 April Nieuwe nest beschermingsmandjes toegepast tijdens het vloeibaar
 kalkmest spuiten. Zie foto van de machine.

Het laatste nieuws

7 April Nieuwe nest beschermingsmandjes toegepast tijdens het vloeibaar
 kalkmest spuiten. Zie foto van de machine.

Het laatste nieuws

7 April Nieuwe nest beschermingsmandjes toegepast tijdens het vloeibaar
 kalkmest spuiten. Zie foto van de machine.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Evert Meeuwissen | Antwoord 05.05.2014 00.05

Beste Gerrit,

De site ziet er prachtig uit en informatief.. Groetjes,

Evert Smilde

MARIE | Antwoord 25.04.2013 00.18

HOI GERRIT
DIT IS DE EERSTE KEER DAT IK DE SITE ZIE MOOI HOOR GR MARIE

Carla | Antwoord 23.02.2013 14.22

Hoi Gerrit,

Leuke site en overzichtelijk. Helemaal als er steeds meer te melden is.

Groetjes vanuit Hoogeveen,

Carla

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

05.05 | 00:05

Beste Gerrit,

De site ziet er prachtig uit en informatief.. Groetjes,

Evert Smilde

...
24.05 | 02:27

Ik heb genoten ,erg mooi

...
25.04 | 00:18

HOI GERRIT
DIT IS DE EERSTE KEER DAT IK DE SITE ZIE MOOI HOOR GR MARIE

...
12.03 | 23:00

Gaaf hoor, ziet er leuk uit

...
Je vindt deze pagina leuk