Weide/Akkervogel bescherming Gasteren Drenthe.

Fijne kerstdagen en een Goed Broedseizoen 2019.
Scholeksternest met vier eieren.

In ons jaarverslag kunt u de volgende resultaten lezen betreffende Broedseizoen 2018.

            aantal nesten  aantal eieren   eieren ,,uit,,    nesten uit 

2015          50                  165                    125              62%

2016          32                  101                     78              60%

2017          50                  177                    124              64%

2018          76                  317                    239.             80,5%

Hieruit mag duidelijk zijn, dat door de inzet van alle betrokkenen we een gunstig resultaat hebben geboekt. De vrijwillige weidevogel beschermers zijn er van overtuigd dat het gebied ondanks alle berichtgeving hieromstend een kansrijk gebied voor weidevogels is.

Wij stellen ons ten doel deze kwetsbare populatie weidevogels in dit gebied tegen alle invloeden te beschermen.

Dit jaar meerder Kaanvogel in ons gebied.
Ook jonge vogel in de groep. (links)
Akkers in anno April 2018.
Deze akker vijf maanden later. Door de aanhoudende droogte moet er gesproeid worden. Dan is er goed wat mis met de natuur.!!!!! In de toekomst zullen we vaker met dit soort situaties worden geconfronteerd vlg de deskundigen. Nu in aug een al omvattende droogte op de velden. Boeren zouden beter af zijn door water vast te houden in plasdras gebieden.
Kievit met kuiken bij haar woning aan het water.
Trotse moeder met een eerst uitgekomen kuiken. Nadat de jongen allemaal uitgekomen zijn is het nest in beslag genomen Zie hier onder ,door een Scholekster.
In beslag genomen mandje(nest) door een Scholekster
Ook de eerste Scholekster nesten zijn inmiddels gevonden. Van mooie nesten kan men eigenlijk niet spreken Scholeksters houden zich niet zo aan de bouwvoorschriften.
Eerste Wulpennest na acht jaar. Zie onze nieuws pagina.
Een nieuw nestje binnen een week nadat het maisveld om gelegd is.
Merkwaardige afgraving door een DAS rondom een mandje waarin een Kievit nest geplaatst was. Gelukkig waren de jongelingen al vertrokken maar het blijft een raar fenomeen.
Gelukkig in het mandje.
Eind April de eerste Scholekster nesten gevonden. De temperatuur laat ons opnieuw in de steek. 26 april 10 graden in het veld.
Ondanks het koude weer blijven de vrijwilligers doorwerken.
Weer een kunstwerkje aan het water.
Enorme water partijen op het land.
Plas Dras akkerland.
Moeilijk werken voor de vrijwilligers.
Reddings actie voor een gestrande Vrijwillige medewerker.
Bungalow aan het water.
Mooi nest omgeven door water.

ZIE OOK DE NIEUWS PAGINA VOOR MEER INFORMATIE. !!!!!!!!

Eerste eieren van de groep gevonden op 2 april door Gerrit.
Op 29maart zijn Vrijwilligers en Landschap beheer Drenthe druk bezig geweest om een raster aan te brengen in het Weidevogelgebied. Eexterveld.
Doel van het raster; de predatoren en met name de populatie DASSEN te weren die al jaren op visite komen van uit het SBB gebied.
Op 26 mrt ook jonge Hazen in het gebied. Helaas vonden we later ook twee dode Haasjes. verkleumd door de aanhouden nacht vorst.
Zelfs de grote baas van SOVON was aanwezig met een boeiend betoog.
Grote belangstelling voor de Jaaravond op 13 maart 2018 voor vrijwillige weidevogelbeschermers van Drenthe in Westerbork. Daar waar Landschapsbeheer Drenthe een uitgebreid programma presenteerde.
Het jaar 2018 is aangemerkt als Jaar van de HUISZWALUW. Het blijkt dat we nog heel weinig weten van deze vogel. Daarom doet SOVON een beroep vrijwilligers die mee willen tellen in bepaalde gebieden. Aanmelden op de site van SOVON.nl
Even samen de uitkijk posten van de predatoren inkorten. Hiermee hopen we de vliegende predatoren verder van het broedgebied te houden.Tevens creéren we mooie broed stekken voor de eenden die gebruik maken van deze poel.

Vandaag 5 maart 2018 Twee Kraanvogels waargenomen aan de rand van ons weidevogelgebied.

Mogelijk zijn het de zelfde vogel die al enige jaren in het gebied waargenomen zijn. We hopen dat ze dit jaar tot broeden komen.Cool

Op 16 febr zijn leden van de Weidevogel bescherming groep Gasteren bijeen geweest om het Weide/Akkervogel programma 2018 te bespreken. Op uitnodiging van groepslid Bill zijn we samen gekomen in het Stoottroepen Museum in Assen. Na de bijeenkomst kregen we een rondleiding door het museum. Aandachtig luisterende leden op de foto.

Op 20 febr toch al voor het eerst Kieviten waargenomen binnen het gebied. Het plan was om op 22 februari een Weidevogel beschermingsraster te plaatsen. Maar helaas zitten we midden in een vorst periode waardoor het niet mogelijk is de palen in de grond te krijgen. Deze periode zal zeker tot 6 maart aanhouden.

We denken dan ook dat de eerste Kievit eieren pas half maart gevonden zullen worden.

Heel veel Ganzen in het gebied.

Weidevogelgebied lijkt wel Watervogelgebied.

Door de aanhoudende regen in de herfst van 2017 lijkt het wel alsof het water geen kant meer op kan. Diepe sporen in de akkerbodem houden het water vast. Ook in de periode van januari..februari zijn er veel Ganzen in het gebied aan het foerangeren.

Minder Ganzen in het Fochteloerveen.

Tijdens de Ganzentelling van 20 jan. 2018 blijkt dat er minder Ganzen in het Fochteloerveen zaten dan in Dec 2017.

Om 6.50 uur verzamelen we weer in het kantoor van Natuurmonumenten in Veenhuizen alwaar de koffie staat te pruttelen. Onderleiding van Sjouke Scholten van Sovon worden de tellers ingedeeld per gebied b.v.

Esmeer. Stallaan. Schuilhoeve. Brunstingerplas. Uitkijktoren.Kolonieveld.Compagnonsveld. Enz.

Hierna vertrekken we al spoedig in het donker om op tijd bij slaapplaatsen aanwezig te zijn. Het tijdstip van opvliegen is meestal bij zonsopkomst wat nu zal zijn om 7.45 uur De temperatuur ligt rond het vriespunt en de wind is in tegestelling van een aantal dagen ervoor matig.

In dec was het totaal om en nabij 27.000 terwijl we in Januari niet hoger komen dan totaal incl  bijvangsten nabij 11.000.

Specificatie:

Toendragans    7261

Kolgans           1603

Grauwe gans     564

Nijlgans            8

Knobbelzwaan   11

Wilde Zwaan     10

Bijvangsten:

Blauwe Kiekendief   5

Grote Zilverreiger   12

Aalschover              2.

Totaal                10836.

 

Weidevogelgebied nu ook Kansrijk Akkervogelgebied.

Het door de Weide/Akkervogel beschermings groep Gasteren beheerde Weide en Akkervogelgebied Eexterveld is nu officieel aangemerkt als Kansrijk Akkervogel bebied. Onlangs hebben de eerste besprekingen plaats gevonden hoe e.e.a. uit te werken. Ervaringen van het reeds in het voorjaar van 2017 opgestarte plan Akkervogels in het Veenkoloniaal gebied kunnen hierbij helpen. Voor dit plan zijn veel gelden beschikbaar gesteld door het rijk. De kunst is dit geld zo effectief mogelijk te besteden zodat het niet op gaat in allerlei onderzoekjes. Een combinatie met het verbeteren van het biotoop voor de Weidevogel populatie zou een pré zijn. Mogelijk heden om een plasdrag gebied aan te leggen zijn nu mischien aanwezig.

Bezoeker van deze site , BEZOEK OOK ONZE NIEUWSSITE///

UIT ONDERZOEK BLIJK DAT NIET ALLE BEZOEKERS VAN ONZE SITE DE NIEUWS PAGINA WETEN TE VINDEN. KLIK DAARVOOR OP HET ICOONTJE   NIEUWS !!  OP DE STARTPAGINA...

Het Jaarverslag 2017 is weer gereed.

Gelukkig is er weer een stijgende lijn in vergelijk met vorig jaar.

Het aantal gevonden nesten is weer wat hoger , maar ook het aantal eieren is hoger.

Samen , boeren en vrijwilligers hebben we dit toch maar even weer geklaard.

Bedankt allemaal.

De cijfers:

2016 gevonden nesten 32  aantal eieren 101 eieren ,,uit,, 78.

2017 gevonden nesten 50  aantal eieren 177  Eieren ,,uit,, 124.

Een ieder die het complete jaarverslag ontvangen wil, kan dit doen door een mail te sturen naar ....

ghstruik@home.nl.

De bekende VOPO posten in Oost duitsland. Deze is nu in gebruik als vogelbroed toren. Bovenop een Valkenkast. In kleinere gaten zaten Uilennesten.
Ook in gebruik bij zwaluwen.
Uilen bescherming dmv oude Oostduitse uitkijkposten.
Ook aan de vogelaar wordt gedacht in het Elbe Laue gebied. Mooi hoge uitkijk post.
Veer van een Zee Adelaar Gevonden nabij een horst. Deze veer is van een Adult(jonge) vogel. Op de afbeelding hieronder zie je de witte staartpennen zitten. Foto onder niet van de geziene vogel, maar uit een vogelgids.
Zee Adelaar . Deze hebben we gezien in het Elbe gebied nabij Louwenburg a/d Elbe
Het jaar verslag 2017 van de vrijwillige Weidevogel bescherming is gereed. Gelukkig is het aantal gevonden nesten weer stijgende na een behoorlijke dip in 2016. Ook het aantal eieren per nest is hoger dan vorig jaar het geval was. 2016 aantal nesten 32 aantal eieren 101 eieren ,,uit,, 78 2017 ,, ,, 50 ,, ,, 177 ,, ,, 124. Laatste nestjes Juni 2017
Als proef hebben we dit jaar om een akker heen een stroomraster geplaatst .Op deze akker lagen een aantal Kievitnesten. In dit deel van ons gebied is altijd veel predatie . Alle nesten zijn uitgekomen. zou het dan toch helpen????
Tijdens de vakantie gezien,,Vale Gieren boven de Vercor Frankrijk. Later horen we dat er ook een aantal in het Groningerlandschap zijn gesignaleerd. Vermoedelijk dwaalgasten. uit Frankrijk.

COMBACK Weidevogels.

Zo het zich nu laat aanzien hebben we een redelijke comback van de weidevogels in ons gebied waar kunnen nemen.

Het aantal nesten is niet alleen hoger, met name het aantal gevonden eieren is aanmerkelijk hoger dan het vorig jaar. De juiste aantallen zullen in augutus bekent zijn.

Hierbij wil ik alle Vrijwilligers en Boeren bedanken voor hun inzet. Met elkaar hebben we een stap in de goede richting weten te zetten, om de weidevogel populatie in ons gebied weer kleur te geven. Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer een poging doen de predatoren een halt toe te roepen.

Prachtige luchtten gezien vanuit het Kievit perpectief.

Infra rood opname van jonge Kieviten in het nest.(links onder)
Een mooi Scholeksternest.
Zelfs het lijfblad van de ANWB pronkt met weidevogels.
Hoe ''cole ''kun je zijn als broedende Kievit. Uitstekende samen werking tussen Boer en Vrijwilligers.
Weer en nestje Kieviten "UIT "dankzij de bescherming Drie kuikens en één op komst (zie aangepikt Ei)
Deze Vos gevonden op het land doodsoorzaak onbekend.
Door een goede markering en samenwerking met de boer , is ook dit nest bewaard gebleven.
Deze Das is aansprakelijk voor het verdwijnen van 7 Kievit nesten in twee nachten. Dachten we aanvankelijk aan een Vos , heeft de camera het tegendeel bewezen. DAS de eieren killer!!!
Toch nog een feestje!!! Gebak in het veld. Pauline geeft een Party.Nogmaals van harte.
De predatie slaat weer hard toe. Boven leeg gevreten eieren door Wezel of Hermelijn.

Los lopende Honden.

Dit kan het resultaat zijn.

Onlangs maakte Staats Bos Beheer melding van veel los lopende honden binnen haar gebied.

Ook binnen beschermde Weidevogel Gebieden zie je ook te vaak dat hier honden vrij uit gelaten worden. Wij willen de baasjes van de honden echter uitdrukkelijk vragen ook daar de honden aan de lijn uit te laten. Dat mag rustig met een lange lijn mits ze maar op de openbare weg blijven. Vaak zien we honden over een slootje het veld in rennen, dat is echt niet de bedoeling.!!!!!

Daarnaast is het passeren van de door de vrijwilligers, en in samenwerking met de boeren geplaatste  bordjes ,strafbaar voor de baas en z,n hond. Laat het dus niet zo ver komen, en werk mee aan de instand houding van de Weidevogel Populatie.

Let ook op de tekening van de eieren. Steeds weer zie je dat er een andere tekening op de eitjes zitten.
Weer een aantal mooie nesten.
Het broedseizoen van de Kieviten is aanmerkelijk vroeger gestart dan verleden jaar. In de maand Maart zitten al veel Kieviten te broeden terwijl vorig jaar het eerste ei pas op 30 Maart gevonden was.
Het totale beschermde Weidevogelgebied in kaart.
Mooie Dassen prent ,maar niet gunstig voor de weidevogels.
Het paartje Kraanvogels is nog steeds in het gebied aanwezig, en kunnen het heel goed met elkaar vinden. Foto van Pauline.
Dinsdag 13 maart heeft Bert Bouwmeester het eerste Kievit ei van de groep Gasteren gevonden. De kop is er af,en nu maar hopen op een goed broedseizoen 2017.
De eerste gezenderde GRUTTO 2017 is weer terug is Nederland. Op 4 maart is ze geland op een weiland nabij Schagen Nh. De Grutto met de naam ALCOCHETE lande om 19.48 uur. Ze was vertrokken op 2 maart om 16.28 uur vanuit het Portugese CATAPEIRO ten oosten van Lssabon. De vlucht is zonder onderbreking gemaakt, wat weer een uitzonderlijke prestatie is van deze landelijke trots. De GRUTTO Amalia, is nog in zuid Frankrijk. Nu nog even op "onze "Grutto wachten.
Beschildering van een Viaduct in Neerpelt Belgie.
6. feb, 2017
Akker en Weidevogels in Vlaanderen sterk bedreigd
Niet minder dan 38% van de Akker en Weidevogels in Vlaanderen zijn sterk bedreigd. Dit blijkt uit de nieuwe Rode lijsten 2017 IUCN uitgegeven door het Instituut natuur en bos onderzoek Vlaanderen. Ook de weidevogel populatie's van Kievit , Grutto, Scholekster zijn in Vlaanderen "Kwetsbaar" In samenwerking met de boeren is voor het jaar 2017 de volgende vergoeding vast gesteld .
Nest bescherming € 40,- p/nest Ook voor uitgesteld maaien is er een vergoeding.
Duinpieper Ortolaan, en de Klapekster worden in Vlaanderen niet meer waargenomen. Voor meer info kijk op de site van Instituut voor bos Onderzoek Vlaanderen.
19 november was er weer de jaarlijkse slaapplaatsen telling van Ganzen in het Fochterloerveen. Al zijn de resultaten nog niet geheel bekent, we kunnen nu al zeggen dat er veel minder Ganzen waren dan vorig jaar. S'morgens om 6.00 uur zijn de Vrijwilligers als teller al aanwezig voor een korte briefing met projectleider Jelle Postma van Sovon. (zie foto)
Foto van collega teller Douwe Ganzenpallet.
Foto van de eerste GRUTTO zins drie jaar. Nest is uitgekomen mede dank zij het maai beleid van boer Knijp. foto gemaakt met de wildcamera.
De flora randen mooi om te zien , maar,!!! niet effectief voor de weidevogels. De in deze gebieden voorkomende muizen trekken steeds meer Roofvogels ,met alle gevolgen voor de jonge pullen van de Grutto. Kievit, Veldleeuwerik. Wat willen we eigenlijk beschermen?????

Zie vooral ook de Nieuws pagina!!!!!

Nachtopname Scholeksternest bij heldere maan.
Jonge Kieviten in het nest. 2016 Dit nest maakte deel uit van het predatie project 2016.
Mooie woning aan het water.
Echtpaar Scholekster bewaken hun nest.
Kievitnest duidelijk zichbaar dat bescherming werkt als een ieder meewerkt.
Vandaag 26 Mei weer een nest jonge Kieviten.
Weidevogel bescherming houd ook in, het omgaan met teleurstellingen. Zo kan het gebeuren dat een auto niet meer starten wil. Gelukkig is er dan nog de wegenwacht.
Weer een mooi Scholekster nestje op het land van Boer Harm vRhee
Nest besparende werkzaamheden. Scholeksternest tijdens het aanaarden van aardappelen.

Op 1 mei zijn we met een groep Weidevogel beschermers naar boer Murk Nijdam in het Friese Workum geweest. Boer Murk bekent van Radio en TV en het programma Vroege Vogels  heeft op zijn weilanden een plasdras gebied aan gelegd waar je via de kijkhut de weidevogels van zeer nabij kunt bewonderen. Op 30 April was er juist een nest telling geweest. Totaal lagen er op 1.5 Ha niet minder dan 100 Grutto nesten 25 Kievit nesten en 20 Tureluur nesten. Duizelingwekkende aantallen op zo'n klein gebied. Naast de bekende vogels zaten er ook nog eens meer dan 40 Kemphanen, en een broedende Kluut al met al een onvergetelijk schouwspel.

Ook het bezoek die ochtend aan de Workumerpolder was zeer de moeite waard. Een prachtig weidevogelgebied.

Kievit nest bespaard tijden het aanaarden van aardappelen.
Eerste beelden van de broedende Scholekster gemaakt met de wildcamera. Hier zwaar in de verdediging tegen een leger van Grote Mantelmeeuwen. Gelukkig overleven de eieren deze aanval. Wat een stoere vogel.
Deze broedende Kievit maat deel uit van het Predatie onderzoek 2016 tegen predatie door met name vossen en Marterachtigen. Zie verder op deze site.
Op 14 April hebben we het eerste Scholekster Ei gevonden. Het lijk wel een terras aan het water.
Eindelijk.!!! daar zijn ze , de eerste Kieviteieren van dit jaar 2016. Gevonden door Gerrit. Datum 30 maart 2016.
Nogmaals het eerste nestje eieren van het broedseizoen 2016.
Het begin is er . De Kieviten zijn bezig om de nestjes voor het broedseizoen te maken. Dit jaar weer later dan voorgaande jaren.
De bordjes zijn weer geplaatst. Het broedseizoen 2016 voor de weidevogels kan beginnen.
2. feb, 2016
Het predatie onderzoek , broedseizoen 2016 is door het uitreiken van de benodigde middelen aan de Weidevogel Beschermers, van start gegaan.
Op 2febr hebben alle groepen de onderzoeklijsten ontvangen waarop de gegevens kunnen worden genoteerd.
We hopen dat dit onderzoek een doorbraak zal zijn om het hoge predatie cijfer van Drenthe te verlagen. Zie ook de Nieuws pagina van deze site.
Doorkijkje. (zie ook onze Nieuws pagina) !!!!!
Klein wintertje in het vogelgebied.
Mogelijk middel tegen predatie door Vossen en Marterachtigen gevonden. Zie nieuws bericht.
Vanmorgen 8 okt Rasterpalen verplaatst.
Ooit wel eens slapende Bevers gezien??? Geweldig toch. Te zien in het Elbtalaue natuurgebied Duitsland.
Broedende Scholekster. Foto gemaakt met de wildcamera. Zie ook de temperatuur die dag.
Jan en Piet van de groep Vrijwillige Weidevogel bescherming uit Ysselsteyn Limburg nabij Venray. Als oud boer is Jan al jaren(30jaar) betrokken bij de weidevogel bescherming in zijn gebied. Met een speciaal hiervoor ingerichte auto worden de vogels benaderd en bekeken waardoor deze langer bij of op het nest blijven zitten.
Een select gezelschap tijdens de instructieavond over Veldleeuweriken en Gras Piepers in het WMD gebied nabij Annen. Bioloog Otten vertelde over zijn project ,en gaf richtlijnen om gemakkelijker nesten te vinden van de Veldleeuwerik en de Pieper. Tijdens een zware regenbui namen 23 weidevogel beschermers deel aan deze voorlichtingsavond. Na afloop volgde gelukkig een lekkere bak Koffie.
Ook hier Eieren van een Scholekster echter met een heel andere kleur!
Het eerste Scholeksternest van het jaar 2015. Let op de minimale bekleding van het nest.
Deze week weer een fikse zandstorm over de velden.
Hoe slim kun je zijn!!!! Staats bosbeheer heeft in samenspraak met Landschapsbeheer Drenthe gemeend een Singel te moeten planten met de bijbehorende afrastering van 1,5 meter hoog tbv de Bonte Klauwier( die er niet is) vlak naast het Weidevogel beschermingsgebied. Wetende dat er al veel pradatie door roofvogels in het gebied is, bied men ook nog eens alle rovers een zitplaats aan.!!!!
Dassen burcht weer in bedrijf.
In de cirkels Kievitnesten met Eieren gevonden door Boer Harm van Rhee. Super aangegeven en meegewerkt aan het in stand houden van de populatie.
Eerste Veldleeuwerik nest 2015 is op 9 April gevonden door ons nieuwe groepslid Bert. Een prachtig mooi nestje met 5 Eieren
Het eerste Kievit Ei van het broedseizoen 2015 is vandaag 26 maart gevonden door Gerrit. Even laten vonden we ook nog een nest met 4 Kievit eieren.
Drukke werkzaamheden dit jaar.
Jonge Kieviten 2014
Zojuist uit het Ei.
Nog nat op de rug.
Lekker warm tegen elkaar.
Gevaarlijke plaats om dekking te zoeken.
Het bewijs dat we toch weer jonge Kieviten in het gebied hebben. Deze was net bezig uit het nest te lopen.
"Das"eindelijk betrapt binnen het Weidevogelgebied.(datum en tijd niet correct)
Eerste nesten in het plasdras gebied van het Eexsterveld.
Een beetje water overlast deert een Kievit niet.
09 juni .Veldleeuwerik nest met vier jonge vogeltjes Gevonden door Harm v/Rhee
Voor ons een uniek nestje van een Veldleeuwerik.

Nieuws.

12. mrt, 2013
Website van de Vrijwillige Weidevogel Bescherming Groep Gasteren.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Marie | Antwoord 24.05.2013 02.27

Ik heb genoten ,erg mooi

douwe | Antwoord 12.03.2013 23.00

Gaaf hoor, ziet er leuk uit

henk | Antwoord 07.03.2013 23.40

Moi Gerrit, Ziet er goed uit . Ga zo door.!

Erik de Gruijter | Antwoord 21.02.2013 15.33

Mooie website en goed werk!

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

05.05 | 00:05

Beste Gerrit,

De site ziet er prachtig uit en informatief.. Groetjes,

Evert Smilde

...
24.05 | 02:27

Ik heb genoten ,erg mooi

...
25.04 | 00:18

HOI GERRIT
DIT IS DE EERSTE KEER DAT IK DE SITE ZIE MOOI HOOR GR MARIE

...
12.03 | 23:00

Gaaf hoor, ziet er leuk uit

...
Je vindt deze pagina leuk